Łódź, Śródmieście

Obiekt | 3 250 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 3 250 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 3 250 000 zł
 • Ulica: Nawrot 34
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 200 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21756X50952555
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-22 - Co to znaczy?

Opis

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ ZLOKALIZOWANEJ W ŁODZI PRZY ULICY NAWROT 34
Firma, siedziba spółki, adres spółki i prowadzącego przetarg: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nawrot 34 opisanej w punkcie 4 za kwotę netto nie niższą niż 3 250 000,00 zł.
Termin i miejsce prowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 roku w siedzibie Spółki przy Al. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi pokój nr 140 o godzinie 10:00
Termin, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość:
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu za Sprzedającym pod numerem telefonu 693-609-601.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w centrum Łodzi przy ul. Nawrot 34 na działce nr 290 w obrębie S-06
o powierzchni 1998,0 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00190482/4.
Północna granica działki przylega bezpośrednio do Parku im. H. Sienkiewicza z okazałym drzewostanem a południowa granica przylega bezpośrednio do ulicy Nawrot. Nieruchomość jest oddalona od głównej ulicy – Piotrkowskiej w osi północ- południe o 0,5 km a od Urzędu Miasta Łodzi znajdującego się na ul. Piotrkowskiej o ok.~ 0,7 km , natomiast od głównej ulicy w osi wschód–zachód - al. Mickiewicza jest oddalona o 0,3 km.
Na działce przy ul. Nawrot 34 znajduje się kamienica z początku XX wieku umieszczona w gminnej ewidencji zabytków. Na rewitalizację ww. obiektu posiadamy projekt budowlany i wykonawczy
z 2012 roku z aktualnym pozwoleniem na budowę (pozwolenie nr DAR-UA-I.1641.2012 z dnia 27 listopada 2012).
Cena wywoławcza, wysokość wadium i postąpienia, termin i sposób wniesienia wadium:
Cena wywoławcza – 3 250 000,00 zł ( słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt złotych) + podatek VAT w wysokości : 286.250 zł ( słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) czyli brutto: 3.536.250 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy i dwieście pięćdziesiąt).
Wadium wynosi – 200 000,00 zł, (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Postąpienie minimalne – 50 000,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, przelewem na konto Spółki w Banku PKO BP S.A. nr konta: 67 1020 3378 0000 1902 0011 0510 najpóźniej do dnia 22 stycznia 2019 roku do godziny 15:00. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku Spółki podanego jw. W dniu licytacji należy okazać prowadzącemu licytację oryginał dowodu wpłaty wadium. Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę uzyskaną w przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym, związanie ofertą:
Zainteresowanym uczestnictwem w przetargu zobowiązani są wpisać się na listę uczestników
w siedzibie Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi Al. Piłsudskiego 150/152 – do dnia 23 stycznia 2019 roku do godz. 9:30. Szczegóły uczestnictwa znajdują się w warunkach przetargu stanowiących załącznik do ogłoszenia.
Pouczenia:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Nabywca, który w terminach wskazanych przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia, w tym przypadku wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Image things

Łódź , Polesie

135 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 135 000 zł
 • 135 000 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

220 000 zł | 3 pokoje | 81,94 m2 | 3 piętro

 • cena: 220 000 zł
 • 2 685 za m2
Image things

Łódź , Polesie

80 000 zł | 31,19 m2

 • cena: 80 000 zł
 • 2 565 za m2