Grudziądz, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 80 000 zł | 2 pokoje | 54,75 m2 | Parter

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 80 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 54,75 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 1 461 zł
 • Ulica: Legionów 19
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21755X50950213
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-25 - Co to znaczy?

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
ogłasza rokowania na zbycie
Adres lokalu mieszkalnego
Legionów 19/1
Lokal polożony jest na parterze i składa się z dwóch pokoi o pow. 26.04 m'i 14,94 m2, przedpokoju o pow. 3,19 mo, kuchni o pow. 8,90 m' oraz łazienki z WC o pow. 1,68 m'. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 35/1000. Opis lokalu: Drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna drewniana. Sciany pokryte powłokami malarskimi oraz tapetami. Podlogi pokryte wykładzina PCV oraz płytą OSB. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjna, instalację gazową oraz instalację elektryczną. Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Aktualny sposób użytkowania stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obslugi Mieszkańców: - BOM przy ul. Curie-Skłodowskiej, tel. 56 45 120 20 Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów i rokowań. Pierwsze rokowania odbędą się w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Curie - Sklodowskiej 5-7 w Grudziądzu dnia 28 stycznia 2019 r. W przypadku zakończenia rokowań w/w terminie wynikiem negatywnym, kolejne rokowania beda odbywać się w każdy poniedziałek w godzinach urzędowania Spólki do momentu rozstrzygnięcia lub zamknięcia rokowań. Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się osobiście lub przez pełnomocnika.
Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu - Bank B.G.Z. BNP Paribas S.A. Oddział Grudziądz nr r - ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 4.000,00 zl najpóźniej do piątku bedacego dniem urzędowania MPGN Sp. z o. o., poprzedzajacego rokowania. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów nie będzie podlegała zwrotowi. Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. Z O.O. w Grudziądzu ul. Curie - Skłodowskiej 5-7, najpóźniej do piątku będącego dniem urzędowania MPGN Sp. z o.o., poprzedzajacego rokowania pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być Wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby korespondencja została zarejestrowana w w/w terminie.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli zglaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 2. datę sporządzenia zgłoszenia, 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznal się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4. proponowaną cenę i sposób jej zaplaty, 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wplaty zaliczki. Oferta powinna być opisana pn. ,,Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Legionów 19" i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z 0,0. ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz. W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Przy przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.). W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy. Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.
Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).
Zgodnie z treścią Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO"), złożenie oferty jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz, w celu prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej w Umowie Spółki. Uczestnik rokowań dane osobowe przekazuje dobrowolnie i oświadcza, że są zgodne z prawdą. Osoba składająca ofertę oświadcza, że zapoznała się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. Z O. O. w Grudziądzu, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, Biuro Obrotu Nieruchomościami (pokój 102) tel. 56 45 120 27. www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl.
Wywieszono: 11.01.2019 r. Sporządził: Mateusz Olechowicz. Biuro Obrotu Nieruchomościami, Tel: 56 45 120 27
PREZES ZARZĄDU
mgr inżl Xenoh Różycki

Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

389 250 zł | 162,91 m2

 • cena: 389 250 zł
 • 2 389 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

109 000 zł | 2 pokoje | 39,02 m2 | 3 piętro

 • cena: 109 000 zł
 • 2 793 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

144 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 144 000 zł
 • 144 000 za m2