Gdańsk, Oliwa

Mieszkanie | 281 000 zł | 38,00 m2

- 16 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 281 000 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 38,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 7 395 zł
 • Ulica: Grunwaldzka 593
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 28 100 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21694X50807351
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-21 - Co to znaczy?

Opis

OGLOSZENIE
Zarzqd Robotniczej Spotdzieini Mieszkaniowej „Budowlani" w Gdahsku,
80-339 Gdansk, al. Grunwaldzka 569 ogtasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie
wtasnosci lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 38,00 przy
al. Grunwaldzkiej 593 w Gdahsku
cena wywotawcza 281 000,00 z\
Przetarg odb^dzie si? w dniu 22 stycznia 2019r. o godzinie 10 w siedzibie
Spotdzieini przy al. Grunwaldzkiej 569 w Gdahsku
Przyst^puj^cy do przetargu winien wniesc wadium w wysokosci 10% ceny
wywotawczej tj. 28 100,00 z\j pot godziny przed przetargiem w kasie spotdzieini.
W przetargu mog^ uczestniczyc osoby fizyczne legitymuj^ce si? obywatelstwem polskim lub
patistwa Unii Europejskiej, a takze kartq statego pobytu w Polsce w przypadku cudzoziemca
spoza Unii Europejskiej.
Wadium przepada na rzecz Spotdzieini jezeli:
- wptacaj^cy wadium nie przyst^pi do przetargu,
- wygrywaj^cy przetarg nie dokona wptaty wymaganej wartosci odr^bnej wtasnosci
lokalu w terminie 30 dni i nie spetni wymogow statutowych
W takim wypadku jego oferta przestaje wi^zac Spotdzieini?.
Wygrywaj^cy przetarg zobowi^zany jest do wst^pienia w poczet cztonkow spotdzieini przed
podpisaniem aktu notarialnego umowy ustanowienia odr?bnej wtasnosci lokalu i
przeniesienia wtasnosci.
Mieszkanie mozna obejrzec w dni powszednie w dniach 08.01 do 21.01.2019r. w
godzinach od 12°° -14°° po wczesniejszym umowieniu si? w Spotdzieini
Regulamin przetargu oraz blizsze informacje mozna uzyskac w dziale
cztonkowsko-mieszkaniowym Spotdzieini, Gdansk al. Grunwaldzka 569,
pokoj 13 , tel. 58 552-00-08, 58 552-09-42 w. 43
Spotdzielnia zastrzega sobie mozliwosc odwotania lub uniewaznienia przetargu bez
podania przyczyny

Image things

Gdańsk , Strzyża

207 870 zł | 39,97 m2

 • cena: 207 870 zł
 • 5 201 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

158 859 zł | 55,70 m2

 • cena: 158 859 zł
 • 2 852 za m2
Image things

Gdańsk , Strzyża

146 895 zł | 30,72 m2

 • cena: 146 895 zł
 • 4 782 za m2