Gany, Lubelskie

Obiekt | 11 560 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 11 560 zł
 • Miasto: Gany
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 11 560 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 1 500 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21689X50795641
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-24 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żółkiewce w
upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żółkiewce ogłasza konkurs ofert na sprzedaż
nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości :
nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 536 o
powierzchni 0,07 ha, położonej w Ganach, dla której nie jest prowadzona księga
wieczysta – cena wywoławcza nieruchomości: 11 560 zł

Wadium: 2. - 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),

Wadia muszą wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr 73
1240 1503 1111 0010 7725 8976 w terminie do dnia 24.01.2018r. do godziny 17:00 Za
datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez
oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W
przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie
oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega
zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez
oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi.
Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną
ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również
w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Budowlana 50 lok 203 „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 115/17’

Image things

Łęczna , Lubelskie

116 850 zł | 2 pokoje | 49,00 m2 | 6 piętro

 • cena: 116 850 zł
 • 2 385 za m2
Image things

Terespol , Lubelskie

79 247 zł | 3 pokoje | 48,90 m2 | 3 piętro

 • cena: 79 247 zł
 • 1 621 za m2
Image things

Hańsk , Lubelskie

178 500 zł | 1,00 m2

 • cena: 178 500 zł
 • 178 500 za m2