Gany, Lubelskie

Obiekt | 11 560 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 11 560 zł
 • Miasto: Gany
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 11 560 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 1 500 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21689X50795641
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-24 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żółkiewce w
upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żółkiewce ogłasza konkurs ofert na sprzedaż
nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości :
nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 536 o
powierzchni 0,07 ha, położonej w Ganach, dla której nie jest prowadzona księga
wieczysta – cena wywoławcza nieruchomości: 11 560 zł

Wadium: 2. - 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),

Wadia muszą wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr 73
1240 1503 1111 0010 7725 8976 w terminie do dnia 24.01.2018r. do godziny 17:00 Za
datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez
oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W
przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie
oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega
zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez
oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi.
Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną
ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również
w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Budowlana 50 lok 203 „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 115/17’

Image things

Horodło , Lubelskie

651 979 zł | 399,01 m2

 • cena: 651 979 zł
 • 1 634 za m2
Image things

Ulhówek , Lubelskie

23 800 zł | 27,60 m2

 • cena: 23 800 zł
 • 862 za m2
Image things

Chełm , Lubelskie

1 100 000 zł | 2 210,00 m2

 • cena: 1 100 000 zł
 • 498 za m2