Kędzierzyn-Koźle, Koźle

Obiekt | 435 000 zł | 529,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Instytut Spawalnictwa
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 16-18

ogłasza pisemny przetarg

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Zielnej 11.

Nieruchomość składa się z dwóch sąsiadujących działek o numerach 1123/18 i 1123/19 (obręb ew. 0091 - Sławięcice) o łącznej powierzchni 9 813 m2. Jest położona na terenach peryferyjnej zabudowy dzielnicy Sławięcice w otoczeniu terenów leśnych, w sąsiedztwie niskiej zabudowy domów mieszkalnych, w odległości ok. 100 m od drogi krajowej nr 40 przebiegającej od centrum Kędzierzyna-Koźle do autostrady A4. Kształt nieruchomości regularny, dogodny do zabudowy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony jako UN - usługi nieuciążliwe wraz z niezbędną infrastrukturą. Na powierzchni nie większej niż 20% terenu dopuszcza się zabudowę mieszkaniową.

Na nieruchomości znajdują się następujące budynki:
1. budynek produkcyjno-magazynowy o pow. użytk. 972,8 m2 - do rozbiórki
2. budynek magazynowy (garażowy) o pow. użytk. 63,3 m2 - do rozbiórki
3. budynek administracyjno-socjalny o pow. użytk. 529,1 m2 - w dobrym stanie technicznym,
4. budynek magazynowy z młynami o pow. użytk. 123,9 m2 - w dobrym stanie technicznym,
5. budynek portierni o pow. użytk. 16,7 m2 - w średnim stanie technicznym.
Budynki wymienione w poz. 3 i 4 zostały przekazane do nieodpłatnego używania do dnia 30.03.2019 r.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr OP1K/00032090/1. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa a jego użytkownikiem wieczystym do dnia 11.03.2090 r. oraz właścicielem budynków jest Instytut Spawalnictwa.

CENA WYWOŁAWCZA nieruchomości (gruntu i budynków) wynosi 435 000 zł.
WADIUM wynosi 43 500 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości na adres: Instytut Spawalnictwa
44-100 Gliwice, ul Bł. Czesława 16-18. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg - nieruchomość Sławięcice" można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w siedzibie Instytutu (Sekretariat Dyrektora - pokój 22) lub przesłać pocztą, w terminie do 30 stycznia 2019 r. Liczy się data wpływu oferty do Instytutu.
2. dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 43 500 zł -na rachunek bankowy Instytutu w Pekao S.A. nr 59 1240 4272 1111 0000 4838 7224 w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2019 r. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Instytutu. Wadium przepada na rzecz Instytutu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, jak również wówczas kiedy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów , których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty na wskazane w ofercie konto bankowe, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.

Oferta powinna zawierać następujące dane i dokumenty:
1. miejsce i datę jej sporządzenia,
2. imię, nazwisko i adres lub pełną nazwę, adres siedziby i status prawny oferenta,
3. oferowaną cenę nabycia,
4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu,
5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się i akceptuje treść wzoru przedwstępnej umowy sprzedaży,
6. podpis oferenta lub osoby prawomocnie go reprezentującej.

Nieruchomość można oglądać do dnia 29 stycznia 2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel 32 33 58 300.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97 poz. 443 z późn. zm.) przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora Instytutu.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu w sali nr 28.

Instytutowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty , jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę.

Oferenci są związani złożoną przez siebie ofertą od chwili jej złożenia do chwili ogłoszenia przez Instytut o wyborze oferty najkorzystniejszej albo do chwili ogłoszenia przez Instytut o unieważnieniu lub odwołaniu przetargu, jednakże oferent którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jest nią związany przez okres 6 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia przez Instytut o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Warunkiem zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości jest wyrażenie przez ministra nadzorującego Instytut zgody na zbycie nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.)

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości oraz wzór umowy przedwstępnej zamieszczone zostały na stronie internetowej Instytutu www.is.gliwice.pl

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

112 500 zł | 3 pokoje | 65,70 m2 | 4 piętro

  • cena: 112 500 zł
  • 1 712 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Opolskie

279 467 zł | 1,00 m2

  • cena: 279 467 zł
  • 279 467 za m2