Lublin, Lubelskie

Obiekt | 799 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 799 000 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 799 000 zł
 • Ulica: Aleja Spółdzielczości Pracy 42
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 79 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21094X49402151
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-26 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 10/4 o pow. 0,1714 ha (obr. 18 – Lemszczyzna, ark. 9) położonej w Lublinie przy Alei Spółdzielczości Pracy 42 {Związkowej 2}

I ustny przetarg nieograniczony został przeprowadzony w dniu 4 września 2018 roku
II ustny przetarg nieograniczony został przeprowadzony w dniu 3 grudnia 2018 roku
Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Lublinie po zachodniej stronie Alei Spółdzielczości Pracy, skrzyżowanie z ul. Związkową i Stanisława Węglarza, tj. przy drodze wylotowej z miasta w kierunku północnym o dużym natężeniu ruchu, w odległości ok. 2,5 km na północ od centrum miasta. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd drogami urządzonymi, utwardzonymi o nawierzchni asfaltowej. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, 8-lokalowym oraz gospodarczym. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, wydłużona, ze „ściętym” północnym bokiem. Teren ukształtowany płasko, nie wpływa na utrudnienia w zagospodarowaniu i nie zwiększa kosztu potencjalnych inwestycji. Północna część działki jest zajęta pod funkcjonujący komis samochodowy. Nieruchomość w części południowej bez ogrodzenia, ogólnodostępna, budynki zabezpieczone. Ogrodzenie metalowe w północnej i zachodniej części, zabezpieczające teren zajęty przez autokomis, za wewnętrzną drogą dojazdową przesuwna brama stalowa oddzielająca teren oddany w dzierżawę pod autokomis. Teren w części utwardzony płytami chodnikowymi (wewnętrzna komunikacja przy budynku mieszkalnym i gospodarczym), kostką betonową (wewnętrzna droga dojazdowa, teren autokomisu), w pozostałej części zieleń trawiasta, pojedyncze drzewa, krzewy samosiejki, zieleń niepielęgnowana. Ponadto na terenie nieruchomości są posadowione 2 billboardy reklamowe wolno stojące na stropach betonowych. Dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej. Przyłącza techniczne nieczynne. Budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków m. Lublin, bez nadanego nr rejestru. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą LU1I/00200412/1. Część działki została oddana w dzierżawę pod autokomis. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Przyszły nabywca przejmuje nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie się ona znajduje.

Warunki zagospodarowania:

Zgodnie z wyrysem i wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze terenów: aktywności gospodarczej – AG - z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod różnego rodzaju działalność produkcyjno – wytwórczą i składowo – magazynową taką jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym.

Termin zagospodarowania: nie dotyczy

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Cena wywoławcza wynosi: 799 000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 79 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta Lublin w Banku Pekao S. A. V Oddział Lublin nr 69 1240 1503 1111 0010 0125 4407 w terminie do dnia 26 lutego 2019 roku. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Urzędu Miasta Lublin. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, VII piętro, pokój 701.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie dotyczy małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego;
- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Image things

Lublin , Lubelskie

195 000 zł | 47,10 m2

 • cena: 195 000 zł
 • 4 140 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

795 000 zł | 374,00 m2

 • cena: 795 000 zł
 • 2 126 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

119 250 zł | Kawalerka | 28,10 m2 | 4 piętro

 • cena: 119 250 zł
 • 4 244 za m2