Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 59 250 zł | 2 pokoje | 36,20 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim


Małgorzata Pakaszewska


Kancelaria Komornicza, Żabia 14, Ostrowiec Świętokrzyski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel. 41/33-41-226 / fax. 41/33-43-519


Sygnatura: KM 402/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Małgorzata Pakaszewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-02-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pokój nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Sienkiewicza 65/5A/2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00037024/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o numerze: KW KI1O/00037024/2 położona jest w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Sienkiewicza 65/5A/2 i stanowi lokal mieszkalny o powierzchni: 36,20 m2.
Ww. nieruchomość lokalowa składa się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z udziałem w nieruchomości wspólnej o Nr KW KI1O/00016825/4, wynoszącym 3620/85037,stanowiącym prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.


Suma oszacowania wynosi 79 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: P K O Bank Polski SA Oddział 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim 79 1020 2645 0000 5202 0048 8288.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Małgorzata Pakaszewska  • cena: 203 915 zł
  • 1 399 za m2