Rzędowice, Opolskie

Obiekt | 25 670 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 25 670 zł
 • Miasto: Rzędowice
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 25 670 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 560 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21060X49322523
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-24 - Co to znaczy?

Opis

O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) oraz § 3 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.
z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Książ Wielkio g ł a s z aII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem murowanym, wolnostojącym położonym w Rzędowicach, gmina Książ Wielki, stanowiącej własność Gminy Książ Wielki, na działce nr 60/2 o powierzchni 0,0954 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr KR1M/00041259/1. Zgodnie, z zapisem w ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość jest własnością Gminy Książ Wielki.

Zabudowa, zagospodarowanie: - nieruchomość składa się z jednej działki, kształt działki złożony. Działka zabudowana budynkiem murowanym, wolnostojącym po dawnych czworakach, budynkiem gospodarczym. Działka sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi – mieszkalnictwo jednorodzinne i zagrodowe, oraz drogą lokalną. Dojazd do nieruchomości bezpośredni od drogi lokalnej. Powierzchnia gruntu, wynosi 0,0954 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość stanowi grunty rolne zabudowane.

Gmina Książ Wielki nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość nie jest obciążona służebnościami ani hipoteką.Szczegółowy opis nieruchomości zawiera operat szacunkowy, znajdujący się
w siedzibie Urzędu Gminy w Książu Wielkim w pokoju nr 2.

Cena wywoławcza nieruchomości zgodnie z Zarządzeniem Nr 160/2018 Wójta Gminy Książ Wielki z dnia 18 grudnia 2018 r. wynosi 25.670.00zł, (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie w przetargu nie może być mniejsze, niż 270 złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy w Książu Wielkim.Wadium w pieniądzu w wysokości 2.560.00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Książu Wielkim nr KBS O/Książ Wielki 58 8591 0007 0180 0000 0013 0012 najpóźniej w dniu 24 stycznia 2019 roku.UWAGA:

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

- koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia własności ponosi nabywca,

- w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu
z właścicielami sieci,

- usunięcie drzew rosnących na terenie działek wymaga uzyskania zezwolenia zgodnie
z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

- nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie
i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Image things

Izbicko , Opolskie

728 867 zł | 185,80 m2

 • cena: 728 867 zł
 • 3 923 za m2
Image things

Grodków , Opolskie

45 662 zł | 2 pokoje | 35,70 m2

 • cena: 45 662 zł
 • 1 279 za m2
Image things

Ozimek , Opolskie

104 775 zł | 2 pokoje | 55,20 m2 | 1 piętro

 • cena: 104 775 zł
 • 1 898 za m2