Polityka prywatności

 • Zasady podstawowe

  Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkownika serwisu ListaPrzetargow.pl. Firma Redo, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie informacji. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych serwisu ListaPrzetargow.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

 • Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

  Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis ListaPrzetargow.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Serwis ListaPrzetargow.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika poprzez podanie hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkownika.

 • Dane wymagane podczas rejestracji

  W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adresu poczty elektronicznej, który będzie stanowił login do serwisu, imienia (imion) i nazwiska. Ponadto należy określić hasło.

 • Dane osobowe

  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest firma Redo z siedzibą w Warszawie (00-808), przy ul. Platynowej 6/20. Redo przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności serwisu ListaPrzetargow.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

  Redo przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

  Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym ListaPrzetargow.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Redo w celach statystycznych oraz marketingowych.

 • Przechowywanie i ochrona informacji

  Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Redo (administratora danych).

 • Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

  Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie ListaPrzetargow.pl został zablokowany ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

  W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Redo może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Ponadto dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim na podstawie umowy zawartej z Redo. Redo może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Listy elektroniczne kierowane do Redo są archiwizowane i mogą w niektórych przypadkach być wykorzystane przez Redo lub inny uprawniony podmiot do celów prowadzonych postępowań lub w innych celach zgodnych z prawem.

 • Odsyłacze do innych stron internetowych

  Redo nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w serwisie ListaPrzetargow.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

 • Informacje wysyłane do Użytkownika

  Redo zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie ListaPrzetargow.pl. Redo może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.